Stadgar antagna 2015-08-22


Föreningen ändrar vid årsmötet 2015-08-22 sina stadgar antagna 2013-10-05. Ändringen avser §2 ”Förenings ändamål” och gäller med omedelbar verkan.

1 Föreningens Namn

Föreningens namn är oberoende veteraner.

 

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningens ska arbeta som patientförening/patientorganisation, samt intresseorganisation och därmed verka för svenska krigsveteraners fysiska och psykiska hälsa genom att arbeta för en bättre livskvalité för dessa och likaledes för dessas anhöriga. Föreningen ska även utifrån tillvaratagen erfarenhet medverka till en bättre framtida soldat. Föreningen agerar utifrån Genevékonventionens defintion av kombantant, dvs deltagande i väpnad strid och definierar en krigsveteran till denne som omfattats av 1:a – 3:e Genèvekonventionen under sin tjänstgöring som soldat eller officer och idag är boendes i Sverige och/eller uppbär svensk medborgarskap.

 

Föreningen ska driva information, upplysning, frågor och utveckling/forskning kring frågor som rör svenska krigsveteraner boendes i Sverige eller med svenskt medborgarskap samt frågor om och/eller också bedriva vård och rehabilitering av svenska krigsveteraner och dess anhöriga samt annan verksamhet som gynnar föreningens ändamål.

 

Föreningens syfte är också att på faktabaserade grunder agera för att objektiv forskning om fysiska och psykiska skador kommer till stånd. Föreningen ska arbeta objektivt, fakta- och evidensbaserat och driva de processer som gynnar föreningens syfte härigenom. Vi arbetar objektivt, fakta- och evidens-baserat och vi är Oberoende Veteraner.

 

 • 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Liden i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

 

 • 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

 

 • 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

 • 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ledamöter jämte 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

 • 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen

ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och

föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre

styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och vice ordförande eller kassör, i förening.

 

 • 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 januari.

 

 • 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 25/1 avge sin revisionsberättelse.

 

 • 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/2 på tid

och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1

månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande

verksamhets- /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år

13.Val av revisorer samt suppleanter.

E-post: info@oberoendeveteraner.se